Kaartverkoop/aanbiedingen/prijzen

Alle door Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Stichting en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart (legitimatie, kortingskaart) die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan de medewerkers van het Oktoberfest Aarle-Rixtel te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) de Oktoberfest-locatie, ook indien de bezoeker (de betreffende ruimte in) de Oktoberfest-locatie heeft verlaten tijdens (de duur van) het evenement.

De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs.

Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Verbod doorverkoop e.d.

De bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor het evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze met winst aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

De bezoeker is jegens de Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie van het toegangsbewijs (door) te verkopen . Een en ander naar oordeel van de Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel.

De bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens de Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

Aansprakelijkheid
Bezoekers die het oktoberfeest op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen vergezeld te worden door een begeleider. (deze begeleider dient ook in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs)
Bezoekers dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren.

Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen de toegang tot de Oktoberfest-locatie te ontzeggen.

Met vriendelijke groeten,
Verkoopteam Oktoberfest Aarle-Rixtel

mail(at)oktoberfest-aarle-rixtel.nl

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl